English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٢ اسفند ١٤٠٢
-->

درمانگاه جراحی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه جراحی قلب در درمانگاه مرکز حضور دارند به قرار زیر است :